• +359 887 807 318
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Текущ прием

Цел на процедурата:
Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

Кой може да кандидатства:
1) Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
2) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятияМинал прием

Цел на процедурата:
Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.


Цел на процедурата:
Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на капацитета на българските МСП за по-успешно присъствие на интензивно конкурентните външни пазари чрез въвеждане и прилагане на системи за управление, добри производствени практики, ИКТ базирани системи и приложения за управление на бизнеса, както и изпълнение на дейности за реинженеринг на процесите в предприятията.


Минали програми

Цел на процедурата:
Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в повишаване конкурентоспособността на предприятията, чрез подобряване на тяхната енергийна ефективност и капацитет, което, от своя страна, да доведе до по-устойчив растеж и до понижаване на енергийната интензивност, както на ниво отделни производствени предприятия, така и като цяло за икономиката.1. Цели на операцията:
Целта на настоящата процедура е директно свързана с постигане на специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ за повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на българските МСП.


Меню

Проекти в развитие

Проект № BG05M9OP001-1.023-0136-C01 “Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество”

Обща стойност 191 072.64лева, от които 162 411.75 лв. европейско и 28 660.89 лв. национално съфинансиране.

Електронен бюлетин

Във Фейсбук

© 2022 M&S Projects Всички права запазени. Уеб дизайн и оптимизация от Webdesign1.net

Меню