• +359 887 807 318
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Енергийна ефективност МСП

Минали програми

Енергийна ефективност за малките и средни предприятия

Цел на процедурата:
Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в повишаване конкурентоспособността на предприятията, чрез подобряване на тяхната енергийна ефективност и капацитет, което, от своя страна, да доведе до по-устойчив растеж и до понижаване на енергийната интензивност, както на ниво отделни производствени предприятия, така и като цяло за икономиката.

Кой може да кандидатства:
• Кандидатите трябва да са микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и да имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти.
• Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008) в един от следните сектори:
- B „Добивна промишленост“
- C „Преработваща промишленост“
- D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“
- E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“
- F „Строителство“

Кои са допустими за подпомагане проекти:
- За да са допустими по настоящатапроцедура,проектите трябва да се основават на препоръки от извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти.


Колко е финансовото подпомагане:
Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ: 50 000 лв.
Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ: 1 500 000 лева.
По Елемент А „Инвестиции“
- избран режим „регионална инвестиционна помощ“

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейности извън Югозападен район Максимален интензитет на помощта за дейности в Югозападен район
Микро и малки предприятия 70% 45%
Средни предприятия 60% 30%


- при избран режим „Deminimis”:

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта
Микро и малки и средни предприятия 70%

- при избран режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта
Микро и малки и средни предприятия 65%
Средни предприятия 55%

По Елемент Б „Услуги“
- при избран режим „Deminimis”:

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта
Микро и малки и средни предприятия 90%

Допустими дейности:
Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:
Елемент А „Инвестиции“
- Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в изработения енергиен одит;
Забележка: ВСЯКА от предвидените за изпълнение дейности по Елемент А следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно обследването за енергийна ефективност (енергиен одит);
- Система от мерки за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, само за собствено потребление.
Забележка: По Елемент А „Инвестиции“ кандидатите сами избират един измежду приложимите режими на държавна/минимална помощ.
Елемент Б „Услуги“
Дейности, свързани с и необходими за изпълнението на проекта:
- Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ),свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
- Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
- Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите, включени в Елемент А ;
- Публичност и визуализация;
- Одит на проекта - приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.)
Забележка: Дейностите по настоящия Елемент следва да се изпълняват при условията и праговете за минимална помощ.


Допустими разходи:
Елемент А „Инвестиции“
1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност ;
2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност.
3) Разходи за СМР: на производствени сгради и/или на мерки за енергийна ефективност, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, включени в обследването за енергийна ефективност, в случай че такава мярка е включена в обследването за енергийна ефективност.
Елемент Б „Услуги“
1) Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Система за управление на енергията)/ENISO 50001;
2) Разходи за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
3) Разходи за материали, необходими за изпълнението на мерките по Елемент А ;
4) Разходи за одит на проекта (приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.)
5) Разходи за публичност и визуализация


Продължителност:
Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 /осемнадесет/ месеца.


Териториален обхват:
Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България

Ако имате интерес към някоя от програмите, моля попълнете формата за заявка

Име*
Моля, въведете име

E-mail*
Невалиден имейл

Телефон*
Моля, въведете коректен телефонен номер

Имам интерес от:*
Моля, изберете.

Анти спам защита*
Анти спам защита
Грешен код

Въведете кода в полето

  


Меню

Проекти в развитие

Проект № BG05M9OP001-1.023-0136-C01 “Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество”

Обща стойност 191 072.64лева, от които 162 411.75 лв. европейско и 28 660.89 лв. национално съфинансиране.

Електронен бюлетин

Във Фейсбук

© 2022 M&S Projects Всички права запазени. Уеб дизайн и оптимизация от Webdesign1.net

Меню