• +359 887 807 318
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия

Текущ прием

Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия 2019

Цел на процедурата:
Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

Кой може да кандидатства:
1) Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
2) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия


3) Да имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата.
4) Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието                        Нетни приходи от продажби
Микро предприятие                                         ≥ 210 000 лева
Малко предприятие                                         ≥ 750 000 лева
Средно предприятие                                       ≥ 3 000 000 лева

5) Да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

Колко е финансовото подпомагане:
Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ: 100 000 лв.
Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ:
• В режим регионална инвестиционна помощ
Микро предприятия: 500 000 лева
Mалки предприятия: 750 000 лева
Средни предприятия: 1 000 000 лева

• В режим de minimis
Микро, малки и средни предприятия: 200 000 евро

Максимален интензитет на помощта
В режим регионална инвестиционна помощ
Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейности
извън ЮЗР (NUTS2) Максимален интензитет на помощта за дейности
в ЮЗР (NUTS2)
Микро и малки предприятия 70 % 45 %
Средни предприятия 60 % 35 %

В режим de minimis
Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта
Микро, малки и средни предприятия 70 %

Важно:
В случай че се изпълняват при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ допустими за подкрепа са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на една от следните:
1/ Създаване на нов стопански обект;
2/ Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект;
3/ Основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

Допустими дейности:
Допустими по настоящата процедура са дейности за подобряване на производствения капацитет на кандидатите. Придобитите инвестиции в рамките на тази дейност може да са насочени към:
- подобряване на производствените процеси;
- намаляване на производствените разходи;
- подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги).

Допустими разходи:
1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за изпълнението на проекта.
2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв.
ВАЖНО: За да са допустими разходите за дълготрайни активи по т. 1 и т. 2 следва същите да водят до подобряване на производствения капацитет на кандидата.

Продължителност:
Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 12 /дванадесет/ месеца.

Териториален обхват:
Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България

Краен срок за подаване на проектни предложения: 21.05.2019 г. 16:30 ч.

Ако имате интерес към някоя от програмите, моля попълнете формата за заявка

Име*
Моля, въведете име

E-mail*
Невалиден имейл

Телефон*
Моля, въведете коректен телефонен номер

Имам интерес от:*
Моля, изберете.

Анти спам защита*
Анти спам защита
Грешен код

Въведете кода в полето

  


Меню

Проекти в развитие

Проект № BG05M9OP001-1.023-0136-C01 “Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество”

Обща стойност 191 072.64лева, от които 162 411.75 лв. европейско и 28 660.89 лв. национално съфинансиране.

Електронен бюлетин

Във Фейсбук

© 2022 M&S Projects Всички права запазени. Уеб дизайн и оптимизация от Webdesign1.net

Меню