• +359 887 807 318
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Подобряване на производствения капацитет в МСП - високо технологични 2015


1. Цели на операцията:
Целта на настоящата процедура е директно свързана с постигане на специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ за повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на българските МСП.


2. Кой може да кандидатства?
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

• Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

• Да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;

*Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност. С оглед извършване на плащания по настоящата процедура, към датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ, кандидатът/бенефициентът следва да е регистриран по реда на Закона за търговския регистър или съответно Закона за кооперациите.

• Да имат минимум три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;

• Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби
Микро предприятие ≥ 175 000 лева
Малко предприятие ≥ 750 000 лева
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

• Да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

• Да развиват дейността, за която кандидатстват в определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 сектори, посочени по-горе.


3. Кои са допустимите за подпомагане дейности?
Проектните предложения по настоящата процедура следва да съответстват на принципа на ефективност и ефикасност, като допустимите дейности следва да съответстват на целите на оперативната програма и да водят до постигане на специфичната цел и резултати на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ от Приоритетна ос 2 на ОПИК, при най-адекватното съотношение между очакваните разходи и ползи.

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

1/ Дейности за подобряване на производствените процеси и/или

2/ Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или

3/ Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или

4/ Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Горните дейности са допустими само ако представляват инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със:
− създаването на нов стопански обект;
− разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект.
Недопустими са дейности, изпълнявани единствено за намаляване на текущите разходи на дадено предприятие, които не са свързани с горните инвестиции.


4. Колко е финансовото подпомагане ?
Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

Микро предприятия Малки предприятия Средни предприятия
100 000 лева 200 000 лева 300 000 лева


Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

Микро предприятия Малки предприятия Средни предприятия
500 000 лева 750 000 лева 1 000 000 лева

• Процент на съфинансиране
Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта:

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР
Микро и малки предприятия 70 % 45 %
редни предприятия 60 % 35 %

5. Допустими партньори:

По настоящата процедура за подбор на проекти кандидатите участват индивидуално, а не съвместно с партньорски или други организации.

6. Продължителност на дейностите
Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 /осемнадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

7. Териториален обхват и място на изпълнение
Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България.


8. Кой ще получи приоритет при кандидатстване ?
Приоритет ще бъде даден на малки и средни предприятия, които кандидатстват за:
- проекти в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация - ИСИС (проект одобрен с Решение на МС № 761 от 06.11.2014);
• Мехатроника и чисти технологии
• Информатика и информационни и комуникационни технологии
• Индустрия за здравословен живот и био-технологии
• Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

- проекти, които се изпълняват на територията на Северозападния район за планиране в съответствие с предвиденото в Споразумението за партньорство прилагане на териториален подход за целенасочена подкрепа на този район;
- проекти с дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.


9. Устойчивост на резултатите след приключване на проекта
Инвестицията следва да се поддържа в региона получател най-малко три години след изпълнението на инвестицията. Посоченото изискване ще бъде проверявано както чрез извършване на проверки на място, включително и относно обстоятелството дали съответният актив е доставен, инсталиран, тестван и пуснат в експлоатация, отговаря на техническите спецификации, използва се на определеното място за целите на проекта, съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ, така и чрез проследяване на изпълнението на индикаторите:
- Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП и/или
- Производителност на МСП;

*Кандидати с КИД в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства
Краен срок за набиране на проектни предложения по процедурата е 08 септември 2015 г.

Ако имате интерес към някоя от програмите, моля попълнете формата за заявка

Име*
Моля, въведете име

E-mail*
Невалиден имейл

Телефон*
Моля, въведете коректен телефонен номер

Имам интерес от:*
Моля, изберете.

Анти спам защита*
Анти спам защита
Грешен код

Въведете кода в полето

  


Меню

Проекти в развитие

Проект № BG05M9OP001-1.023-0136-C01 “Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество”

Обща стойност 191 072.64лева, от които 162 411.75 лв. европейско и 28 660.89 лв. национално съфинансиране.

Електронен бюлетин

Във Фейсбук

© 2022 M&S Projects Всички права запазени. Уеб дизайн и оптимизация от Webdesign1.net

Меню