• +359 887 807 318
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Минал прием

Продуктови инвестиции в аквакултурите

1. Кой може да кандидатства?
1. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
Кандидатите по точка 1 трябва да отговарят на следните изисквания:
1.1. да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 ЗРА в случаите, когато обекти на подпомагане са съществуващи действащи стопанства;
1.2. да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) в случаите, когато обект на подпомагане са съществуващи действащи стопанства;
1.3. да са микро, малко, средно предприятие или голямо предприятие с персонал до 750 души и оборот под 200 млн. евро.

2. Кои са допустимите за подпомагане разходи?
2.1. за строително-монтажни работи
2.2. за закупуване на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването, машините, съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;
2.3. за специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, теглителна техника, транспалетни колички и хладилни контейнери), включително придобити чрез финансов лизинг;
2.4. за закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проектното предложение;
2.5. за закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация (включително придобити чрез финансов лизинг);
2.6. за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект; технологичният проект следва да е изготвен от специалист с образование, съответстващо на спецификата на технологията;
2.7. за закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта, при условията на чл. 20 от ПМС 119
2.8. за инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими и пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;
2.9. за сервизни плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;
2.10. за въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти - до 1% от стойността на инвестицията;
2.11. за обекти за продажба на дребно на собствено произведена продукция от аквакултура в аквакултурните стопанства;
2.12. за обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с предвидената инвестиция - до 1% от стойността на инвестицията;
2.13. за съоръжения и/или оборудване за подобряване безопасността и условията на труд;
2.14. за разходи за независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол;
2.15. за транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството, свързани с подобряване на производството, включително придобити чрез финансов лизинг;

 Допустими разходи по сектори
Сектор „Малки проекти“
Допустими са разходите по точки : 2; 3; 5; 8; 9; 10; 11; 12 и 13.
Сектор „Рециркулационни системи”
Допустими са разходите по точки : от 1. до 15. , без точка 9.
Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“
Допустими са разходите по точки от 1 до 15.

Допустими за финансиране са разходи, извършени от кандидата преди подаването на формуляра за кандидатстване по програмата, но не по-рано от 01.01.2014 г. за:
1. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта;
2. подготовка и изпълнение на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект; технологичният проект следва да е изготвен от специалист с образование, съответстващо на спецификата на технологията; разходи за независим строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол, които са до 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта или не надвишават левовата равностойност на 25 000 евро;
3. закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта, в съответствие с чл. 20 от ПМС 119;
4. строително-монтажни работи /СМР/, извършени след 01.01.2014 г., при условие, че операциите не са изцяло завършени съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗУСЕСИФ.
Извършването на всички останали допустими разходи, извън посочените от т. 1 до т. 4 е допустимо за финансиране след подаване на формуляр за кандидатстване и след извършена проверка на място.


3. Колко е финансовото подпомагане ?
Максимален интензитет на помощта за дейности за МСП Максимален интензитет на помощта за дейности за предприятия, непопадащи в определението за МСП
Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” 50% 30%

3.1. Сектор „Малки проекти“
Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 3000 лева
Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 48 895 лева
Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за целия програмен период за един бенефициент е 97 790 лева.

3.2. Сектор „Рециркулационни системи“
Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 48 895 лева.
Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 850 000 лева.

3.3. Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“
Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 30 000 лева.
Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 550 000 лева.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за бенефициент по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ за целия програмен период е 1 400 000 лева.
Един бенефициент няма право да подава в рамките на един прием проектно предложение за сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“ и за сектор „Рециркулация“.

Ако имате интерес към някоя от програмите, моля попълнете формата за заявка

Име*
Моля, въведете име

E-mail*
Невалиден имейл

Телефон*
Моля, въведете коректен телефонен номер

Имам интерес от:*
Моля, изберете.

Анти спам защита*
Анти спам защита
Грешен код

Въведете кода в полето

  


Меню

Проекти в развитие

Проект № BG05M9OP001-1.023-0136-C01 “Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество”

Обща стойност 191 072.64лева, от които 162 411.75 лв. европейско и 28 660.89 лв. национално съфинансиране.

Електронен бюлетин

Във Фейсбук

© 2021 M&S Projects Всички права запазени. Уеб дизайн и оптимизация от Webdesign1.net

Меню