• +359 887 807 318
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Минал прием

Активни

1. Цели на операцията:
Основна цел на операцията е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в АЗ. Операцията ще бъде насочена към идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи от целевата група, с последващи дейности за включване в продължителна заетост, обучение или връщане в образование. Включените в операцията дейности ще помогнат за улесняването на прехода от образование към заетост на младежите с неуспешна реализация на пазара на труда. Ще бъдат предоставени също възможности за включване в обучение, първи/нов шанс за работа, както и придобиването на професионални умения и квалификация или насочване към връщане в образователната система на младежите, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в АЗ.

2. Кой може да кандидатства?
2.1 неправителствена организация;
2.2 организация, предоставяща посреднически услуги на пазара на труда;
2.3 център за информация и професионално ориентиране;
2.4 център за професионално обучение;
2.5 социален партньор (национално представителна организация на работниците и
2.6 служителите или на работодателите, в съответствие с изискванията на Кодекса на труда);
2.7 община или район на община;
2.8 работодател (в т.ч. общини и райони на общини и общинските предприятия по чл. 52 от ЗОС).

В сферата на публичната администрация, работодатели по настоящата операция могат да бъдат само органи за изпълнителната власт съгласно ЗМСМА, както и общинските предприятия по чл. 52 от ЗОС.

За целите на настоящата процедура под „Работодател“ следва да се разбира всяко физическо лице или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.

Кандидатите, трябва да отговарят на следните условия:
 За приключилите две предходни финансови години, Кандидатът разполага с финансов ресурс (съгласно приложени Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс6) равен или по-голям на максимално допустимия размер на авансовото плащане (20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ). Когато Кандидатът е новорегистрирана/новосъздадена организация, горепосочените изисквания се отнасят и за него и се доказват със същите документи за периода от регистрацията на Кандидата до момента на кандидатстване;
Изискванията за доказване на икономическото или финансовото състояние на кандидата не се отнасят за бюджетните предприятия.

 Да не попада в забранителни кодове на икономическа дейност;
 Размерът на исканата безвъзмездна помощ да е в рамките на изискванията по режим de minimis т.е за период от 3 данъчни години да не са усвоили повече от 200 000 евро отпуснати под този режим. Това изискване се разглежда за кандидата като самостоятелен субект и свързаните му предприятия.
 В случай, че кандидатът е община или район на община, той следва да представи Решение на Общинския съвет за: - за одобряване на споразумение за общинско сътрудничество, с партньора/ите по проекта, съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА (когато кандидатства в партньорство) В случай, че в посоченият срок за подаване на проектни предложения не е предвидена сесия на Общинския съвет, е допустимо решението да бъде представено по време на оценката или преди сключване на договор.

По настоящата покана за подаване на проектни предложения, кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство. Партньори на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ са всички физически и юридически лица и техни обединения, които участват съвместно с кандидата в подготовката и/или техническото, и/или финансова изпълнение на проекта или на предварително заявени във формуляра за кандидатстване дейности от проекта.
Партньорствата, създадени за целите на тази схема за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, не е необходимо да бъдат регистрирани в съда. Към момента на сключване на договор за предоставяне на БФП кандидатът и партньора/те трябва да подпишат Споразумение за партньорство
Партньор на кандидата може да бъде някое от изброените лица:
 неправителствена организация;
 организация, предоставяща посреднически услуги на пазара на труда;
 център за информация и професионално ориентиране;
 център за професионално обучение;
 социален партньор (национално представителна организация на работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с изискванията на Кодекса на труда);
 община или район на община,
 работодател (в т.ч. общини и райони на общини и общинските предприятия по чл. 52 от ЗОС).
Изискванията към партньорите са аналогични та тези към кандидатите.


3. Кои са допустимите за подпомагане дейности?
1) Дейности за идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда, в т.ч.:
 информационни кампании и събития;
 трудови борси;
 индивидуална работа с идентифицираните лица:
• изготвяне на индивидуален профил за определяне на потребностите;
• професионално ориентиране;
• психологическо подпомагане за придобиване на активно поведение на пазара на труда;
• насочване към образователни институции и структури на Министерството на образованието и науката на регионално и местно ниво за продължаване на образованието;
• насочване към включване в обучение;
• осъществяване на връзки с работодатели и подпомагане наемането на работа;
• насочване към активно търсене на работа и подпомагане на регистрация на неактивните лица в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта.
Идентифицирането е процес, обединяващ всички действия с чиято помощ може да се осъществи контакт с неактивен младеж, а именно:
 поименно определяне на младеж, който не учи, не работи и не е регистриран като търсещ работа в дирекция „Бюро по труда” (ДБТ), заедно с адрес за осъществяване на контакт с него.
 достигане до младежи, които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ, което практически представлява намирането и осъществяването на контакт с младеж от целевата група по процедурата. При работата си с идентифицираните неактивни младежи кандидатите следва да ги активират като ги насърчават и подпомагат да изберат от следните възможни „пътеки” за активиране: (1) Връщане в образователната система: отпадналите от образователната система трябва да бъдат насочвани към образователни институции и структури на Министерството на образованието и науката на регионално и местно ниво за продължаване на образованието. (2) Регистриране в дирекция „Бюро по труда”. (3) Насочване към включване в обучение във връзка с възможност за работа. (4) Насочване към реализация на пазара на труда.

2) Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа. Мотивационно обучение е обучение за стимулиране и насочване на лицата към придобиване на умения за активно поведение на пазара на труда, вкл. към придобиване на професионална квалификация и/или заетост.

3) Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности в областите чуждоезиково обучение и дигитална компетентност - само във връзка с конкретна възможност за наемане на работа след обучението (по заявена готовност от работодател).
Максимално допустимата стойност на безвъзмездната финансова помощ за един обучаем за придобиване на професионална квалификация не може да надхвърля: - за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.; - за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв.; - за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа - 1800 лв.; - за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа – 400 лв.; - за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.; - за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа – 1125 лв.;
Максимално допустимата стойност на безвъзмездната финансова помощ за един обучаем за обучение за придобиване на ключови компетентности не може да надхвърля: - за обучения по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” и с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение – 700 лв.; - за обучения по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа – 250 лв.;
Важно: По настоящата процедура се допуска едно лице да бъде включено само в едно обучение по професионална квалификация или само в едно обучение по ключови компетентности, или в по-едно обучение и от двата вида.

4) Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца.
ВАЖНО! В случай, че назначението при работодател не представлява нетно увеличение на броя на персонала в съответното предприятие в сравнение със средния брой на персонала през последните дванадесет месеца, длъжността трябва да е била незаета, овакантена поради пенсиониране по възраст, правомерно уволнение поради извършено нарушение, а не в резултат от съкращаване на персонал. Не се допуска лица да бъдат наети при работодател, при който са били наемани в предходните 12 месеца!

4. Колко е финансовото подпомагане ?
Всеки кандидат, при разработване на проектното си предложение, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:

 Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева
 Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

Разходите за младежи с местоживеене територията на областите Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска област сумарно не могат да надхвърлят 10 % от финансирането по ИМЗ за операцията.
Разходите, свързани с младежи с местоживеене област София – град в Югозападен район, се съфинансират само от ЕСФ и не могат да надхвърлят 6 % от общия бюджет на операцията.

5. Допустимата целева група
Икономически неактивни младежи от 15 до 29 г., които не са в образование или обучение и не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“.

ВАЖНО! Икономически неактивните младежи могат да бъдат включени като целева група в проектите, само ако за период от минимум 4 месеца преди включването са били извън заетост, извън образователната система, както и ако не са били регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ през предходните 12 месеца (условията са кумулативни).

6. Продължителност на дейностите
Краен срок за изпълнение на дейностите по договорите по настоящата процедура - 31.12.2017 г.

7. Териториален обхват и място на изпълнение
Дейностите по проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Ако имате интерес към някоя от програмите, моля попълнете формата за заявка

Име*
Моля, въведете име

E-mail*
Невалиден имейл

Телефон*
Моля, въведете коректен телефонен номер

Имам интерес от:*
Моля, изберете.

Анти спам защита*
Анти спам защита
Грешен код

Въведете кода в полето

  


Меню

Проекти в развитие

Проект № BG05M9OP001-1.023-0136-C01 “Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество”

Обща стойност 191 072.64лева, от които 162 411.75 лв. европейско и 28 660.89 лв. национално съфинансиране.

Електронен бюлетин

Във Фейсбук

© 2022 M&S Projects Всички права запазени. Уеб дизайн и оптимизация от Webdesign1.net

Меню