• +359 887 807 318
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Минал прием

Добри и безопасни условия на труд

1. Цели на операцията:

Настоящата процедура има за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и, ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.
Въвеждането на нови организационни практики, модели и системи за управление на човешките ресурси и инвестициите в безопасни и здравословни условия на труд са сред начините за постигане на напредък в тази посока. Осигуряването на възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост ще допринесе за съчетаване на професионалния и личния живот на заетите лица, а така също и до по-дългото оставане в заетостта на по-възрастните работници и служители.
Операцията също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в страната като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота.


2. Кой може да кандидатства?

Допустимите кандидати са:
1. Работодатели със самостоятелна правосубектност, регистриран и имащ право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство.
За целите на настоящата процедура под „Работодател“ следва да се разбира всяко физическо лице или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.
Кандидатът не може да бъде държавна/централна и/или териториална и/или общинска администрация.
Кандидатите, трябва да отговарят на следните условия:
 Кандидатът разполага с финансов капацитет (съгласно приложени ОПР и Счетоводен баланс за последната и текущата финансови години). Когато кандидатът е новорегистрирана/новосъздадена организация, горепосочените изисквания се отнасят и за него и се доказват със същите документи за периода от регистрацията на кандидата до момента на кандидатстване.
 Когато кандидатът е предвидил по проекта дейност 3 „Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите“, е необходимо да е осигурил в предприятията задължителните здравословни и безопасни условия на труд. Това обстоятелство се доказва чрез предоставяне на описаните по т. 5.2 (от т. 8.1 до т. 8.5, включ.) документи.
 Допустими кандидати по дейност 3.3. „Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд“ са организации с КОД по КИД 2008, съгласно Приложение към Заповед № РД-01-898 от 09/11.2015 г. на Министъра на труда и социалната политика /Приложение за информация към Условията за кандидатстване/. Това са организации с коефициент на трудов травматизъм по икономическа дейност равен или по-висок от средния за страната. Средният коефициент на трудов травматизъм, който ще се прилага за страната през 2016 г. е Ктт = 0,66.
 Да не попада в забранителни кодове на икономическа дейност;
 Размерът на исканата безвъзмездна помощ да е в рамките на изискванията по режим de minimis т.е за период от 3 данъчни години да не са усвоили повече от 200 000 евро отпуснати под този режим. Това изискване се разглежда за кандидата като самостоятелен субект и свързаните му предприятия.

3. Кои са допустимите за подпомагане дейности?

Дейност 1: Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда.
Кандидатът следва да има предвид, че като задължителни в дейността следва да се включат следните елементи, в случай, че в целевата група по проекта има лица над 54 г. възраст.
Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за полесно съвместяване на професионалния и личния живот; Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54 години);

Дейност 2: Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца. Разходи за превоз на пътници са допустими до 0,50 лв./км за едно превозно средство, независимо от броя на пътниците в него.


Дейност 3: Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите.
Към дейността са включени следните примерни под дейности:
3.1.Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.
3.2. Закупуване на ЛПС и специално работно облекло.
3.3. Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд. - Тази под дейност включва както подготовка за внедряване на стандарта, така и сертификацията му от независим изпълнител. Разходите по дейност „Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд“ е допустимо да бъдат до 10% от общата стойност на проекта. Допустими кандидати по тази дейност са организации с КОД по КИД 2008, съгласно Приложение към Заповед № РД-01-898 от 09/11.2015 г. на Министъра на труда и социалната политика /Приложение за информация към Условията за кандидатстване/, които са с коефициент на трудов травматизъм по икономическа дейност, равен или по-висок от средния за страната. Средният коефициент на трудов травматизъм, който ще се прилага за страната през 2016 г. е Ктт = 0,66.
3.4.Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.
3.5. Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика.


Дейност 4: Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др. За осъществяване на дейността е допустимо да се закупи оборудване необходимо за обзавеждане на помещения за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др. По процедурата се финансират разходи за текущ ремонт съгласно §5 от допълнителните разпоредби на ЗУТ и основният ремонт само и единствено при изпълнението на дейности за осигуряване на достъп за хора с увреждания

По проекта са допустими също следните дейности и разходи:
 Разходи за управление на проекта – до 10% от преките допустими разходи;
 Разходи за информиране и публичност – в размер до 2 на сто от общите допустими разходи по проекта, в случаите, в които размера на финансовата подкрепа не превишава 195 583 лв. и до 1 на сто от общите допустими разходи по проекта в останалите случаи.
 Разходи за модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд при изпълнението на Дейност 3, ремонт на помещенията, свързани с изпълнението на Дейност 4 (от допустимите дейности) – до 20% от преките допустими разходи по проекта.

4. Колко е финансовото подпомагане ?

Всеки кандидат, при разработване на проектното си предложение, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:

 Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева;

 Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

 За бенефициенти – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране.

 За бенефициенти – големи предприятия, минималното съфинансиране е в размер от 20% от размера на безвъзмездната финансова помощ.

5. Допустимата целева група

 Заети лица, вкл. самостоятелно заети.

6. Продължителност на дейностите

Краен срок за изпълнение на дейностите по договорите по настоящата процедура -
31.12.2018 г.

7. Териториален обхват и място на изпълнение

Дейностите по проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

8. Устойчивост на резултатите след приключване на проекта

Кандидатът се задължава да запази заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в проекта за период от 6 месеца след приключване на дейностите по проекта.
След приключване на проекта бенефициентът е длъжен да запази предназначението на ремонтираните помещения за срок не по-кратък от 5 години от датата на одобрение на окончателния доклад без прекъсване, с изключение на непредвидени обстоятелства. В случай на възникване на непредвидени обстоятелства срокът спира и продължава да тече след отпадането им.

Ако имате интерес към някоя от програмите, моля попълнете формата за заявка

Име*
Моля, въведете име

E-mail*
Невалиден имейл

Телефон*
Моля, въведете коректен телефонен номер

Имам интерес от:*
Моля, изберете.

Анти спам защита*
Анти спам защита
Грешен код

Въведете кода в полето

  


Меню

Проекти в развитие

Проект № BG05M9OP001-1.023-0136-C01 “Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество”

Обща стойност 191 072.64лева, от които 162 411.75 лв. европейско и 28 660.89 лв. национално съфинансиране.

Електронен бюлетин

Във Фейсбук

© 2021 M&S Projects Всички права запазени. Уеб дизайн и оптимизация от Webdesign1.net

Меню