• +359 887 807 318
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Минал прием

Ново работно място 2015

1. Цели на операцията:

Процедурата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Процедурата ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.2. Кой може да кандидатства?

Допустимите кандидати са:
1. Работодатели със самостоятелна правосубектност, регистриран и имащ право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство.
За целите на настоящата процедура под „Работодател“ следва да се разбира всяко физическо лице или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.
Кандидатът не може да бъде държавна/централна и/или териториална и/или общинска администрация.
Кандидатите, трябва да отговарят на следните условия:
 За приключилите две предходни финансови години, Кандидатът разполага с финансов ресурс (съгласно приложени Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс6) равен или по-голям на максимално допустимия размер на авансовото плащане (20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ). Когато Кандидатът е новорегистрирана/новосъздадена организация7, горепосочените изисквания се отнасят и за него и се доказват със същите документи за периода от регистрацията на Кандидата до момента на кандидатстване;  Да не попада в забранителни кодове на икономическа дейност;
 Размерът на исканата безвъзмездна помощ да е в рамките на изискванията по режим de minimis т.е за период от 3 данъчни години да не са усвоили повече от 200 000 евро отпуснати под този режим. Това изискване се разглежда за кандидата като самостоятелен субект и свързаните му предприятия.


3. Кои са допустимите за подпомагане дейности?

3.1. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ;
3.2. Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица. (Съгласно списък на професиите утвърден от НАПОО, утвърден по програмата хорариум часове и максимални стойности за провежданото обучение);
3.3. Предоставяне на обучение на вече наетите по проекта лица по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” Възможно е едно и също лице да премине обучение по две ключови компетенции, ако това се изисква, за да се заеме съответната длъжност;
3.4. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места (до 30% от стойността на проекта);
3.5. Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост;
3.6. Осигуряване на наставник за хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души едновременно – представители на целевата група както и други дейности произтичащи от наемането на хора с увреждания – до 10% от преките допустими разходи;  Разходи за управление на проекта – до 10% от преките допустими разходи;

4. Колко е финансовото подпомагане ?

Всеки кандидат, при разработване на проектното си предложение, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:

 Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева;
 Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

 За бенефициенти – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране.
 За бенефициенти – големи предприятия, минималното съфинансиране е в размер от 20% от размера на безвъзмездната финансова помощ.

5. Допустимата целева група

 Безработни и неактивни лица

За целите на процедурата „Неактивен“ е лице, което към дата на влизане в дейности по операцията не е част от работната сила (не е нито заето, нито безработно)

ВАЖНО!

С приоритет ще бъдат финансирани проекти, в които минимум 50 % от целевата група е съставена от поне една от следните специфични категории:
- Безработни лица с ниска степен на образование (По-ниско от средно образование);
- Продължително безработни и неактивни лица; - Безработни или неактивни лица с увреждания; - Безработни лица на възраст над 54 г.; - Безработни младежи до 29 г. вкл.

6. Продължителност на дейностите

Краен срок за изпълнение на дейностите по договорите по настоящата процедура - 31.12.2018 г.

7. Териториален обхват и място на изпълнение

Дейностите по проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

8. Устойчивост на резултатите след приключване на проекта

Работодателят е длъжен да запази работното място за минимум 12 месеца на минимум 50 % от наетите по проекта лица, след приключване на дейностите по проекта.

Ако имате интерес към някоя от програмите, моля попълнете формата за заявка

Име*
Моля, въведете име

E-mail*
Невалиден имейл

Телефон*
Моля, въведете коректен телефонен номер

Имам интерес от:*
Моля, изберете.

Анти спам защита*
Анти спам защита
Грешен код

Въведете кода в полето

  


Меню

Проекти в развитие

Проект № BG05M9OP001-1.023-0136-C01 “Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество”

Обща стойност 191 072.64лева, от които 162 411.75 лв. европейско и 28 660.89 лв. национално съфинансиране.

Електронен бюлетин

Във Фейсбук

© 2022 M&S Projects Всички права запазени. Уеб дизайн и оптимизация от Webdesign1.net

Меню