• +359 887 807 318
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Текущ прием

Умения

Цел на процедурата:
Повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот. С изпълнението на процедурата се цели и повишаване на икономическата активност и подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни и неактивни лица, посредством предоставяне на възможности за включване в различни по вид обучения.

Кой може да кандидатства:

По процедурата може да се кандидатства съвместно с партньорски организации, като максимално се допускат 2-ма партньора.

1) Кандидатът/партньорът е лице със самостоятелна правосубектност, което има право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с българското законодателство.
2) Кандидатът и партньорът/ите разполагат с финансов капацитет съобразно Методика за оценка на финансовия капацитет към процедурата за текущата 2019 г.
3) Кандидатите/партньорите не са държавна/централна и/или териториална и/или общинска администрация
4) Да са работодатели

„Работодател“ е всяко физическо или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма. За целите на процедурата кандидат може да бъде и лице, което се явява предприятие/работодател по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

5) В случай че кандидатът и неговия/те партньор/ри предвижда/т изпълнението на дейности по предоставяне на „специфични обучения“ за конкретното работно място/работен процес, то същите следва да са работодатели, попадащи в приоритетни сектори.

Работодателите следва да развиват своята основна и/или допълнителна икономическа дейност съгласно някой от изброените кодове за икономическа дейност в съответствие с Класификацията на икономическите дейности - КИД-2008, както следва:

• Код 09 Спомагателни дейности в добива
• Код 10 Производство на хранителни продукти
• Код 11 Производство на напитки
• Код 12 Производство на тютюневи изделия
• Код 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
• Код 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
• Код 20 Производство на химични продукти
• Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти
• Код 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини
• Код 24 Производство на основни метали
• Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
• Код 27 Производство на електрически съоръжения
• Код 30 Производство на превозни средства, без автомобили
• Код 33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
Сектор Е Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
• Код 46.5 Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника
• Код 51 Въздушен транспорт
• Сектор J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения
• Сектор K Финансови и застрахователни дейности
• Сектор M Професионални дейности и научни изследвания
• Код 78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила
• Код 79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
• Код 85.52 Неформално обучение в областта на културата
• Код 86 Хуманно здравеопазване
• Код 90 Артистична и творческа дейност
• Код 91 Други дейности в областта на културата
• Сектор U Дейности на екстериториални организации и служби
• Код 95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи
• Код 96 Други персонални услуги

Колко е финансовото подпомагане:
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000.00 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 911 660.00 лева

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ
- За големи предприятия не надхвърля 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
- За средни предприятия, не надхвърля 60% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
- За малки/микро предприятия, не надхвърля 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
Интензитетът на помощта може да бъде увеличен /но не-повече от максималния интензитет на помощта до 70% /от допустимите разходи, при следните условия:
 с 10 процентни пункта, ако обучението се предлага на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение.
В този случай, максималният интензитет на помощта за обучение на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение за големи предприятия не може да надхвърля 60%;
Максималният интензитет на помощта за обучение на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение за средните, малки и микро предприятия не може да надхвърля 70%;

Когато помощите се предоставят в сектора на морския транспорт, интензитетът на помощта може да бъде увеличен до 100 % от допустимите разходи, при условие че са изпълнени следните условия:
- обучаващите се не са активни членове на екипажа, а част от извънщатния състав на борда на кораба; и
- обучението се провежда на борда на кораби, вписани в регистрите на Европейския съюз.

Допустими дейности:
1) Включване на лица от целевите групи в специфични обучения за конкретното работно място/работен процес
Всяко обучение трябва да съответства на установените нужди на работодателя и спецификата на конкретното работно място/работен процес, и да е с насоченост към бъдещата или настояща упражнявана професия и/или сфера на дейност на предприятието.
Максимално допустимата стойност на безвъзмездната финансова помощ за един обучаем не може да надхвърля 2 500 лв.
Важно: Специфични обучения са допустими само за предприятия от приоритетните сектори

2) Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация (но не по-висока от трета квалификационна степен) на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място.
Допустимо е обучението единствено по професии и специалности включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от министъра на образованието и науката. Обучението трябва да води до придобиване на степен на професионална квалификация или придобиване на квалификация по част от професия.
Допустимата стойност на финансовата помощ за придобиване на професионална квалификация е:
 за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.;
 за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа - 1200 лв.;
 за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа - 1800 лв.;
 за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-
 малка от 200 учебни часа - 400 лв.;
 за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-
 малка от 300 учебни часа - 600 лв.;
 за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа - 1125 лв.

3) Предоставяне на обучение за придобиване на Ключови компетентности на лица от целевите групи, съгласно Индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на Работното място.
Допустими обучения и финансови ограничения (в г.ч. безвъзмездната финансова помощ и стойността на собственото участие за един обучаем е:
 за обучения по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение – 700 лв.;
 за обучения по ключова компетентност 3 „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите“ с продължителност не по-малка от 30 учебни часа – 140 лв.;
 за обучения по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа – 250 лв.;
 за обучения по ключова компетентност 5 „Умение за учене“ с продължителност не по-малка от 30 учебни часа – 140 лв.;
 за обучения по ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“ с продължителност не по-малка от 30 учебни часа – 140 лв.;
 за обучения по ключова компетентност 7 „Инициативност и предприемачество“ с продължителност не по-малка от 30 учебни часа – 140 лв.

В случай че, обучението по ключови компетентности ще се извършва от кандидата/партньор, той следва да докаже най-малко по едно подобно обучение през всяка от последните две години, предхождащи годината на кандидатстване.

Важно!
1. По настоящата процедура се допуска едно лице да бъде включено само в едно обучение по професионална квалификация и/или едно по ключови компетентности.
2. Когато предприятието не попада в приоритетните сектори на икономиката, посочени по-гое, поне 50% от заетите лица, включени в обучение за придобиване/повишаване на професионалната квалификация и/или ключови компетенции, следва да отговарят най-малко на едно от следните изисквания:
• са със завършена образователна степен по-ниска от ISCED 4 (не притежават
образование по-високо от средно);
• са на възраст над 54 г.
3. Допустимо е провеждането на дистанционна, смесена и присъствена форма на обучения.
4. На етап изпълнение, УО ще верифицира разходи за обучение само при успешно завършване на лицето, чиито разходи са предявени за възстановяване. За успешно завършило обучението лице ще се счита всяко лице, което: има присъствие минимум 80% от хорариума за съответното обучение, проведен е заключителен изпит (когато е приложимо) и на съответното лице е предоставен документ удостоверяващ завършеното обучение.
5. По настоящата процедура не е допустимо да бъдат включвани в обучения лица, които са наети на граждански договор.

4) Включване безработни и/или неактивни лица в несубсидирана заетост при работодател, след успешно завършване на обучение/я.
Тази дейност е задължителна в случай, че в целевата група по проекта са включени неактивни/безработни лица.
Минимум 50% от всички неактивни/безработни лица, завършили успешно предвидените по проекта обучения, трябва да бъдат включени в несубсидирана заетост при работодател, който е кандидат/партньор по проекта. Периодът на заетостта трябва да бъде до края на дейностите по проекта, но не по-малко от 3 месеца.
За успешно завършили обучението/ята безработни и/или неактивни лица и включени в несубсидирана заетост при работодател: от датата на назначаването до края на проекта - покриване на всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на КТ и КСО, изчислени на база на МОД за съответната длъжност.
Не се допуска лицата да бъдат наети от работодател, при който са били заети в предходните 6 месеца от момента на включването им в дейностите по проекта!

5) Предоставяне на възможност за гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време, насърчаване на дистанционната работа и др.) за заети лица при работодател, за периода на обучение.

В рамките на дейността се предоставя възможност на работодателите да прилагат гъвкави форми на заетост за заетите лица за периода, в който те са включени в обучение по проекта.
Примерни форми на гъвкава заетост:
 Почасова работа
 Работа на смени
 Работа на непълно работно време
 Работа на плаващо работно време
 Гъвкави работни часове за определен период
 Работа на повикване
 Работата от разстояние
 Ротация на работното място
На работодателите се предоставят стимули за всяко заето лице (за периода на обучение), участващо в гъвкави форми на заетост, в размер на 100.00 лева месечно и дължимите осигуровки за сметка на работодателя по КТ и КСО.

Продължителност:
Продължителността на изпълнение на всеки проект не може да надвишава 18 месеца и тяхното изпълнение следва да приключи до 31.12.2023г.

Допустими целеви групи по настоящата процедура са:
 Заети лица
 Безработни лица
 Неактивни лица
Статутът на пазара на труда на всяко лице се определя към датата на включване в дейности по проекта.

Териториален обхват:
Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България

Краен срок за подаване на проектни предложения: 03.05.2019 г. 17:30

Ако имате интерес към някоя от програмите, моля попълнете формата за заявка

Име*
Моля, въведете име

E-mail*
Невалиден имейл

Телефон*
Моля, въведете коректен телефонен номер

Имам интерес от:*
Моля, изберете.

Анти спам защита*
Анти спам защита
Грешен код

Въведете кода в полето

  


Меню

Проекти в развитие

Проект № BG05M9OP001-1.023-0136-C01 “Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество”

Обща стойност 191 072.64лева, от които 162 411.75 лв. европейско и 28 660.89 лв. национално съфинансиране.

Електронен бюлетин

Във Фейсбук

© 2022 M&S Projects Всички права запазени. Уеб дизайн и оптимизация от Webdesign1.net

Меню