• +359 887 807 318
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Минал прием

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

1. Цел
Подпомагането ще бъде насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка. Инвестиционната подкрепа ще бъде насочена и към по-ефективно използване на ресурсите и постигане на стандартите на ЕС с цел повишаване на нивото на добавяне на стойност към земеделските продукти. Чрез модернизиране на активите ще се постигне въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации. Чрез инвестиционна подкрепа насочена към преработка на земеделска продукция ще позволи осигуряването на заетост в селските райони. Подпомагането по мярката ще бъде насочено към по - пълно интегриране между преработвателите и доставчиците на суровини с цел производство на качествени и със специфични характеристики хранителни продукти, създаване на възможностите за логистична свързаност между доставчици, търговци и скъсяване на пътя до пазара. По доброто интегриране между производители и преработватели ще позволи намаляване на суровинната уязвимост за уязвимите сектори от ХВП. Чрез подпомагането по мярката ще се насърчи сътрудничеството между земеделските производители при предприемане на общи инвестиции.

2. Вид подкрепа
Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна за новосъздадени и съществуващи предприятия за инвестиции в материални и/или нематериални активи подобряващи цялостната дейност на предприятията. Инвестициите, обект на подкрепа следва да са свързани с:
• Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти;
• Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти;
Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:
-Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;
-Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
-Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
-Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината;
-Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
-Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
-Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
-Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.


3. Допустими кандидати
• Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители - Минималния стандартен производствен обем на кандидатите земеделски производители следва да бъде не по - малко от 8 000 евро.;
• Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 – 2020 г;
• Еднолични търговци и юридически лица различни от горните две;
• Кандидатите следва да са физически или юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни и големи* предприятия, дефинирани съгласно Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.
Кандидатите групи/организации на производители трябва да отговарят на следните условия:
• Кандидатите трябва да са признати като организация на производители, в съответствие с националното и/или европейското законодателство за организации на производители и/или одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители”;
• Инвестициите следва да са пряко свързани с основата земеделска дейност на членовете и основна за групата/организацията;


4. Допустими разходи
Материални инвестиции:
1. Разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
2. Разходи за закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга в т.ч. за преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване, за производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси, за опазване на околната среда, за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса, за подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
3. Разходи закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините и/или на готовата продукция използвани и произвеждани от предприятието;
4. Разходи за изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието;
5. Разходи за инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността;
6. Разходи закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за производствена дейност /до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи /Съгласно Раздел 8.1/.
Нематериални инвестиции:
1. Разходите за изготвяне на технически и/или работен проект, включително изготвяне на технологичен проект, свързан с допустимите инвестиционни разходи по проекта, като част от преките разходи по проекта и не могат да превишават 2,25% от допустимите преките разходи по проекта в т.ч. разходите, свързани с допустимите инвестиционни разходи по проекта за предпроектно проучване, енергийно обследване, оценка на въздействието върху околната среда, хонорари за архитекти и инженери, както, които не могат да превишават 1,5% от допустимите преки разходи;
2. Разходи за консултантски и правни услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта, като част от разходите по общите (непреки) разходи не могат да превишават 5 на сто от допустимите преки разходи по проекта, но не повече от левовата равностойност на 35 000 евро
3. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
4. Закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност на кандидата;
5. Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, само в случаите, в които същите част от общ проект на кандидата:
6. Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията.
5. Финансиране
Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 40% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за големи предприятия по смисъла на Закона за МСП.
Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 15 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 2 000 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за интегриран проект за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 2 000 000 евро.
Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за периода на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. не може да надвишава размера ограниченията за един от кандидатите и/или ползвателите описани по-горе и за кандидатите и/или ползвателите, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.
6. Важно!!!
1. Планираният размер на произведената от кандидата продукция трябва да покрива най-малко 50% от капацитета на преработвателното предприятие за подпомаганата дейност по технологичен проект. Минималният размер на произведената продукция се изчислява средноаритметично за срок от:
1) три години от датата на получаване на окончателно плащане – за бенефициенти, които са микро-, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;
2) пет години от датата на получаване на окончателно плащане – за бенефициенти, които са големи предприятия.
2. Кандидатът трябва да докаже наличието на най-малко 50% осигурена суровинна база по видове основни земеделски суровини, съгласно производствената програма за първата прогнозна година от изпълнение на бизнес плана. Най-малко 30 на сто от общата суровинна база, определена в производствената програма за първа прогнозна година след въвеждане в експлоатация на инвестициите, включени в проекта, трябва да е от собствена продукция и/или от регистрирани земеделски стопани.
3. Кандидати с инвестиции за производство на гранулирани фуражи трябва да докажат осигурена реализация на 100 на сто от готовата продукция за целия период на изпълнение на бизнес плана.

Ако имате интерес към някоя от програмите, моля попълнете формата за заявка

Име*
Моля, въведете име

E-mail*
Невалиден имейл

Телефон*
Моля, въведете коректен телефонен номер

Имам интерес от:*
Моля, изберете.

Анти спам защита*
Анти спам защита
Грешен код

Въведете кода в полето

  


Меню

Проекти в развитие

Проект № BG05M9OP001-1.023-0136-C01 “Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество”

Обща стойност 191 072.64лева, от които 162 411.75 лв. европейско и 28 660.89 лв. национално съфинансиране.

Електронен бюлетин

Във Фейсбук

© 2022 M&S Projects Всички права запазени. Уеб дизайн и оптимизация от Webdesign1.net

Меню