• +359 887 807 318
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Минал прием

Мярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани"

1. Цели:
Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите, към които е насочена подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани”:

 улесняване и подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства;
 насърчаване на заетостта.

2. Кой може да кандидатства?
 физически лица;
 еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон;

Кандидатите, трябва да отговарят на следните услови
 са регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани
 са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
 имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително;
 са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;
 са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
 са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия;
 не са одобрени за подпомагане по реда на тази наредба, по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" и/или подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи", и/или по мерките и подмерките, включени в Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България – 2014 – 2020 от ПРСР 2014 – 2020 г.;
 не са сключвали договор за отпускане на финансовата помощ по мярка 112 "Създаване на стопанства на и не са били одобрявани за получаване на помощ по мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от ПРСР 2007 – 2013 г.;
 нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд "Земеделие";
 нямат изискуеми публични задължения към държавата;
 не развиват земеделска дейност от повече от 18 месеца;

Важно: при определянето на размера на стопанството изчислен в СПО и при определяне на началната дата на извършване на земеделска дейност се разглежда свързаност съпруг/съпруга и междуфирмена свързаност съгласно чл. 4 на ЗМСП.

3. Кои са допустимите за подпомагане дейности?
Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ не е инвестиционна, т.е. не е обвързана с пряко финансиране на инвестиционни разходи, а е насочена към подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства, както и насърчаване на заетостта и създаването на работни места.

4. Колко е финансовото подпомагане ?
Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро, разпределени на две плащания както следва:
 първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – извършва се след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ;
 второ плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – извършва се когато след проверка РА установи точното изпълнение на бизнес плана.
Кандидатът сам определя крайната дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана;

5. Бизнес планът трябва да доказва:
 жизнеспособността на земеделското стопанство;
 увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с най-малко левовата равностойност на 4000 евро, измерен в СПО, най-късно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение.
 бизнес планът трябва да показва, че кандидатът ще поддържа размер на стопанството не по-малък от левовата равностойност на 8000 евро, измерен в СПО, за периода от датата на подаване на заявлението за подпомагане до осъществяване на планираното увеличение.
 бизнес планът трябва да съдържа изрично описание на периодите от съответната стопанска година, в която кандидатът планира да извърши засаждане/засяване на земеделските култури за целия период на изпълнението му, както и информация за минималния брой на растенията на единица площ за овощни видове, лозя, многогодишни етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, лавандула и мента), маточници и разсадници за трайни насаждения и декоративни култури.
 дейностите и/или инвестициите в дълготрайни материални и нематериални активи, включени в бизнес плана, трябва да съответстват на конкретната дейност на стопанството.
 бизнес планът задължително включва поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи.

6. Кой ще получи приоритет при кандидатстване ?
 проекти на кандидати, които имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост;
 проекти включващи дейности, които се изпълняват в сектор „Животновъдство“ и/или в сектор„Плодове и зеленчуци“;
 проекти на кандидати, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство;
 проекти, при изпълнението на които се създават заетост и нови работни места.

Съответствието с критериите за подбор се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане, съобразно заявлението и приложените към него документи.

Ако имате интерес към някоя от програмите, моля попълнете формата за заявка

Име*
Моля, въведете име

E-mail*
Невалиден имейл

Телефон*
Моля, въведете коректен телефонен номер

Имам интерес от:*
Моля, изберете.

Анти спам защита*
Анти спам защита
Грешен код

Въведете кода в полето

  


Меню

Проекти в развитие

Проект № BG05M9OP001-1.023-0136-C01 “Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество”

Обща стойност 191 072.64лева, от които 162 411.75 лв. европейско и 28 660.89 лв. национално съфинансиране.

Електронен бюлетин

Във Фейсбук

© 2021 M&S Projects Всички права запазени. Уеб дизайн и оптимизация от Webdesign1.net

Меню