• +359 887 807 318
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Минал прием

Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ - производство

1. Цел
1.1. Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места;
1.2. Намаляване на сезонните колебания в заетостта;
1.3. Насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони;
1.4. Насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.


2. Допустими дейности
По процедурата се подпомагат проекти, при които над 75 на сто от заявените за подпомагане инвестиционни разходи по проектното предложение са изцяло свързани с инвестиции в дейностите определени съгласно Класификация на икономическите дейности (КИД – 2008) в един от следните сектори:

Сектор С ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
Раздел 10 Производство на хранителни продукти
10.7„Производство на хлебни и тестени изделия“
10.82* „Производство на какао, шоколад и захарни изделия“
10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“
10.85 „Производство на готови ястия“
10.86„Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни“
10.89* „Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде“


Раздел 11 Производство на напитки
11.05 „Производство на пиво“
11.07 „Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води
Раздел 13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
Раздел 14 Производство на облекло
Раздел 15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
Раздел 16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк,без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
Раздел 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
Раздел 18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
Раздел 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
Раздел 20 Производство на химични продукти
Раздел 21 Производство на лекарствени вещества и продукти
Раздел 22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
Раздел 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини
Раздел 24 Производство на основни метали
Раздел 25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Раздел 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
Раздел 27 Производство на електрически съоръжения
Раздел 28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
Раздел 29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
Раздел 30 Производство на превозни средства, без автомобили
Раздел 31 Производство на мебели
Раздел 32 Производство, некласифицирано другаде

3. Допустими кандидати 
3.1. Кандидати могат да бъдат микропредприятия по смисъла на Закона за малки и средни предприятия, които отговарят на следните условия:
3.1.1. Трябва да бъдат регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите. 
3.1.2. Трябва да имат седалище/клон със седалище на територията на селски район.

или

3.2. Земеделски стопани, които към датата на подаване на проектното предложение отговарят на следните условия:
3.2.1 да е регистриран като земеделски стопанин съгласно Наредба № 3 от 1999 г.;
3.2.2 минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство да е над левовата равностойност на 8 000 евро;
3.2.3 за кандидати, които не са микропредприятия - да е получил над 50 на сто за предходната финансова година приходи от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;
3.2.4 да е микро, малко или средно предприятие, съгласно чл. 3 от ЗМСП.

4. Допустими разходи
4.1. Изграждане или подобрения на недвижимо имущество (СМР разходи);
4.2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини, съоръжения и оборудване;
4.3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или подобрения на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за инвестиционните дейности;
4.4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени;
4.5. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
4.6. Общи разходи, свързани с разходите за точка 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 и 4.5, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост.

5. Финансиране
Финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 10 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат е в размер на 600 000 евро.
Финансовата помощ за одобрени проекти на едно и също предприятие не може да надвишава 391 160 лв. (200 000 евро) за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година).
Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за периода на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. не може да надвишава размера ограниченията за един от кандидатите и/или ползвателите описани по-горе и за кандидатите и/или ползвателите, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.


6. Продължителност
Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за СМР – в срок до 36 месеца от датата на подписването на административния договор за предоставяне на БФП с ДФЗ-РА.

Ако имате интерес към някоя от програмите, моля попълнете формата за заявка

Име*
Моля, въведете име

E-mail*
Невалиден имейл

Телефон*
Моля, въведете коректен телефонен номер

Имам интерес от:*
Моля, изберете.

Анти спам защита*
Анти спам защита
Грешен код

Въведете кода в полето

  


Меню

Проекти в развитие

Проект № BG05M9OP001-1.023-0136-C01 “Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество”

Обща стойност 191 072.64лева, от които 162 411.75 лв. европейско и 28 660.89 лв. национално съфинансиране.

Електронен бюлетин

Във Фейсбук

© 2021 M&S Projects Всички права запазени. Уеб дизайн и оптимизация от Webdesign1.net

Меню