• +359 887 807 318
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Минал прием

Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ - услуги

1. Цел
1.1. Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места;
1.2. Намаляване на сезонните колебания в заетостта;
1.3. Насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони;
1.4. Насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.


2. Допустими дейности
По процедурата се подпомагат проекти, при които над 75 на сто от заявените за подпомагане инвестиционни разходи по проектното предложение са изцяло свързани с инвестиции в дейностите определени съгласно Класификация на икономическите дейности (КИД – 2008) в един от следните сектори:

Сектор В ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
Раздел 08 Добив на неметални материали и суровини

Сектор С ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
Раздел 33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

Сектор Е ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Раздел 38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
Раздел 39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Сектор F СТРОИТЕЛСТВО
Раздел 41 Строителство на сгради
Раздел 42 Строителство на съоръжения
Раздел 43 Специализирани строителни дейности

Сектор G ТЪРГОВИЯ
Раздел 45 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт
Раздел 46 Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Раздел 47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

Сектор H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ
Раздел 52 Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
Раздел 53 Пощенски и куриерски дейности

Сектор J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
Раздел 58 Издателска дейност
Раздел 59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
Раздел 60 Радио- и телевизионна дейност
Раздел 61 Далекосъобщения
Раздел 62 Дейности в областта на информационните технологии
Раздел 63 Информационни услуги

Сектор L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Раздел 68 Операции с недвижими имоти

Сектор М ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Раздел 69 Юридически и счетоводни дейности
Раздел 70 Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Раздел 71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
Раздел 72 Научноизследователска и развойна дейност
Раздел 73 Рекламна дейност и проучване на пазари
Раздел 74 Други професионални дейности
Раздел 75 Ветеринарномедицинска дейност
Раздел 78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила
Раздел 80 Дейности по охрана и разследване
Раздел 81 Дейности по обслужване на сгради и озеленяване
Раздел 82 Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност – без 82.91 „Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация“

Сектор Р ОБРАЗОВАНИЕ
Раздел 85 85.5 „Други образователни дейности“

Сектор Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА
Раздел 86 86.2 „Извънболнична лекарска практика“
Раздел 87 Медико-социални грижи с настаняване
Раздел 88 Социална работа без настаняване

Сектор R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Раздел 90 Артистична и творческа дейност
Раздел 91 Други дейности в областта на културата
Раздел 93 93.1 „Дейности в областта на спорта“

Сектор S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Раздел 95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи
Раздел 96 96.01 „Пране и химическо чистене“
96.02 „Фризьорски и козметични услуги“
96.03 „Организиране на погребения и свързани с тях услуги“


3. Допустими кандидати
3.1. Кандидати могат да бъдат микропредприятия по смисъла на Закона за малки и средни предприятия, които отговарят на следните условия:
3.1.1. Трябва да бъдат регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите.
3.1.2. Трябва да имат седалище/клон със седалище на територията на селски район.

или

3.2. Земеделски стопани, които към датата на подаване на проектното предложение отговарят на следните условия:
3.2.1 да е регистриран като земеделски стопанин съгласно Наредба № 3 от 1999 г.;
3.2.2 минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство да е над левовата равностойност на 8 000 евро;
3.2.3 за кандидати, които не са микропредприятия - да е получил над 50 на сто за предходната финансова година приходи от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;
3.2.4 да е микро, малко или средно предприятие, съгласно чл. 3 от ЗМСП.

4. Допустими разходи
4.1. Изграждане или подобрения на недвижимо имущество (СМР разходи);
4.2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини, съоръжения и оборудване;
4.3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или подобрения на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за инвестиционните дейности;
4.4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени;
4.5. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
4.6. Общи разходи, свързани с разходите за точка 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 и 4.5, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост.

5. Финансиране
Финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 10 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат е в размер на 600 000 евро.
Финансовата помощ за одобрени проекти на едно и също предприятие не може да надвишава 391 160 лв. (200 000 евро) за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година).
Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за периода на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. не може да надвишава размера ограниченията за един от кандидатите и/или ползвателите описани по-горе и за кандидатите и/или ползвателите, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.


6. Продължителност
Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за СМР – в срок до 36 месеца от датата на подписването на административния договор за предоставяне на БФП с ДФЗ-РА.

Ако имате интерес към някоя от програмите, моля попълнете формата за заявка

Име*
Моля, въведете име

E-mail*
Невалиден имейл

Телефон*
Моля, въведете коректен телефонен номер

Имам интерес от:*
Моля, изберете.

Анти спам защита*
Анти спам защита
Грешен код

Въведете кода в полето

  


Меню

Проекти в развитие

Проект № BG05M9OP001-1.023-0136-C01 “Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество”

Обща стойност 191 072.64лева, от които 162 411.75 лв. европейско и 28 660.89 лв. национално съфинансиране.

Електронен бюлетин

Във Фейсбук

© 2022 M&S Projects Всички права запазени. Уеб дизайн и оптимизация от Webdesign1.net

Меню