• +359 887 807 318
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Минал прием

Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ - занаяти

1. Цел
1.1. Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места;
1.2. Намаляване на сезонните колебания в заетостта;
1.3. Насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони;
1.4. Насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

2. Примерни допустими сектори

1. Художествена обработка на кожа
2. Изработване на изделия от кожа
3. Изработване на накити


4. Изработване на изделия от ковано желязо
5. Художествено леене
6. Звънчарство
7. Ножарство
8. Изработване и ремонт на старинно оръжие
9. Везбарство
10. Художествено плетиво
11. Изработване на национални кукли
12. Изработване на художествена керамика
13. Грънчарство
14. Художествена обработка на дърво и дърворезба
15. Изработване на художествени тъкани
16. Гайтанджийство
17. Изработване на национални костюми
18. Изработване и ремонт на български народни музикални инструменти
19. Художествена обработка на камък
20. Бакърджийство (медникарство)
21. Изработване на дървени съдове и предмети за бита, копаничарство
22. Ръчно килимарство

3. Допустими кандидати 

Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите като упражняващи занаят/и след вписване в регистър БУЛСТАТ по реда на чл. 3, ал. 1, т. 6 или 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ, които имат постоянен адрес на територията на селски район.
3.1. Кандидати могат да бъдат микропредприятия по смисъла на Закона за малки и средни предприятия.

или

3.2. Земеделски стопани, които към датата на подаване на проектното предложение отговарят на следните условия:
3.2.1 да е регистриран като земеделски стопанин съгласно Наредба № 3 от 1999 г.;
3.2.2 минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство да е над левовата равностойност на 8 000 евро;
3.2.3 за кандидати, които не са микропредприятия - да е получил над 50 на сто за предходната финансова година приходи от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;
3.2.4 да е микро, малко или средно предприятие, съгласно чл. 3 от ЗМСП.

4. Допустими разходи
4.1. Изграждане или подобрения на недвижимо имущество (СМР разходи);
4.2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини, съоръжения и оборудване;
4.3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или подобрения на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за инвестиционните дейности;
4.4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени;
4.5. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
4.6. Общи разходи, свързани с разходите за точка 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 и 4.5, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост.

5. Финансиране
Финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 10 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат е в размер на 600 000 евро.
Финансовата помощ за одобрени проекти на едно и също предприятие не може да надвишава 391 160 лв. (200 000 евро) за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година).
Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за периода на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. не може да надвишава размера ограниченията за един от кандидатите и/или ползвателите описани по-горе и за кандидатите и/или ползвателите, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.


6. Продължителност
Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за СМР – в срок до 36 месеца от датата на подписването на административния договор за предоставяне на БФП с ДФЗ-РА.

Ако имате интерес към някоя от програмите, моля попълнете формата за заявка

Име*
Моля, въведете име

E-mail*
Невалиден имейл

Телефон*
Моля, въведете коректен телефонен номер

Имам интерес от:*
Моля, изберете.

Анти спам защита*
Анти спам защита
Грешен код

Въведете кода в полето

  


Меню

Проекти в развитие

Проект № BG05M9OP001-1.023-0136-C01 “Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество”

Обща стойност 191 072.64лева, от които 162 411.75 лв. европейско и 28 660.89 лв. национално съфинансиране.

Електронен бюлетин

Във Фейсбук

© 2022 M&S Projects Всички права запазени. Уеб дизайн и оптимизация от Webdesign1.net

Меню