• +359 887 807 318
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Минал прием

Мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители"

1. Цел
Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на мярката:
1.1. насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор;
1.2. подпомагане производството и доставките на висококачествени земеделски продукти, отговарящи на европейските стандарти и на пазарните изисквания;
1.3. подпомагане на достъпа до пазара на малки и средни стопанства


2. Допустими кандидати
2.1. Безвъзмездна финансовата помощ се предоставя на групи и организации на производители, чийто членове произвеждат продукти в един от следните земеделски сектори:
2.1.1. зърнено-житни култури;
2.1.2. медицински и етерично-маслени култури;
2.1.3. зърнено-бобови култури;
2.1.4. технически култури, с изключение на тютюн;
2.1.5. картофи;
2.1.6. мляко;
2.1.7. месо, с изключение на риба и аквакултури;
2.1.8. мед;
2.1.9. винено грозде;
2.1.10. яйца;
2.1.11. плодове;
2.1.12. зеленчуци.

2.2. За подпомагане могат да кандидатстват групи и организации на производителите, които отговарят на определението „малки и средни предприятия”, съгласно изискванията на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) и са признати до края на 2020 г.


2.3. За да бъде допустима за признаване и подкрепа групата или организацията на производители трябва да отговаря на следните условия:
2.3.1. членове на групата или организацията са физически лица, еднолични търговци или юридически лица (с изключение на юридическите лица с нестопанска цел), които са регистрирани в ИСАК, и/или са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 като производители на такива земеделски продукти, за които групата или организацията е призната;
2.3.2. групата има минимум четири члена;
2.3.3. организацията има минимум шест члена;
2.3.4. членовете на групата на производители всяка година предлагат на пазара продукция произведена от членовете си на стойност не по-малко от 25 000 лева;
2.3.5. членовете на организацията на производители всяка година предлагат на пазара продукция произведена от членовете си на стойност не по-малко от 50 000 лева;
2.3.6. да е регистрирана като събирателно дружество или дружество с ограничена отговорност по Търговския закон или кооперация съгласно Закона за кооперациите;
2.3.7 за групите и организациите на производители, регистрирани по Търговския закон, всеки член може да притежава не повече от 40 % от правото на глас. При определяне на процента на правото на глас се прилагат разпоредбите за свързани предприятия и предприятия партньори, съгласно чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.
2.3.8. членовете на групата или организацията на производители трябва да са производители на земеделски продукти, за които групата или организацията кандидатства за подпомагане;

2.4. Подпомагат се признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите:
2-4.1. групи и организации на производители признати по реда на Наредба № 12 от 5 май 2015 г.;
2.4.2. организации на производители признати по реда на Наредба № 11 от 15 май 2007 г
2.4.3. организации на производители признати по реда на Наредба № 1 от 28.01.2015 г
ВАЖНО!
Производител на селскостопански продукт може да участва с всеки отделен вид селскостопански продукт, който произвежда като член само на една група или организация на производители.

3. Допустими дейности

За да бъде допустима за подкрепа групата или организацията на производители в бизнес плана си трябва задължително да планира една или повече от следните дейности:
3.1. Адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на членовете на такива групи или организации;
3.2. Съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро;
3.3. Установяване на общи правила за информация за продукцията, в частност за прибиране на реколтата и наличностите;
3.4. Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси.

4. Финансиране
По процедурата не е предвиден конкретен минимален размер на БФП за едно проектно предложение.
Максималният размер на БФП на година за всяка група или организация на производители при всички случаи не може да надвишава левовата равностойност на 100 000 евро.
Безвъзмездната финансова помощ се изплаща въз основа на представен бизнес план по образец (съгласно Приложение № 1) под формата на фиксирана помощ на годишни вноски за не повече от пет години от датата, на която групата или организацията на производители е призната.
Размерът на финансовата помощ за групите и организациите на производители е под формата на фиксирано годишно плащане и се определя като процент от стойността на годишната реализирана на пазара продукция от групата или организацията на производители както следва:
1 за първата година след признаване - 10 %;
2 за втората година след признаване - 9,5%;
3 за третата година след признаване - 9 %;
4 за четвъртата година след признаване - 8,5 %;
5 за петата година след признаване - 8 %.

5. Критерии за подбор на проектни предложения
5.1. Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство” – 30 точки;
5.2. Проекти, които се изпълняват в сектор „Плодове и зеленчуци” – 30 точки;
5.3. Проекти, в които 50% от членовете на групата или организацията на производителите са млади фермери (лица на възраст между 18 г. и 40 години, които притежават професионално образование в областта) – 10 точки;
5.4. Проекти, в които 50% от членовете на групата или организацията на производителите са подпомогнати по Подпрограмата за малки стопанства – 10 точки;
5.5. Проекти, в които е заложено обмяната на опит и обучения допринасящи за по-доброто използване на природните ресурси, околната среда, иновациите и климата – 20 точки.

Ако имате интерес към някоя от програмите, моля попълнете формата за заявка

Име*
Моля, въведете име

E-mail*
Невалиден имейл

Телефон*
Моля, въведете коректен телефонен номер

Имам интерес от:*
Моля, изберете.

Анти спам защита*
Анти спам защита
Грешен код

Въведете кода в полето

  


Меню

Проекти в развитие

Проект № BG05M9OP001-1.023-0136-C01 “Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество”

Обща стойност 191 072.64лева, от които 162 411.75 лв. европейско и 28 660.89 лв. национално съфинансиране.

Електронен бюлетин

Във Фейсбук

© 2022 M&S Projects Всички права запазени. Уеб дизайн и оптимизация от Webdesign1.net

Меню