• +359 887 807 318
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Консултантски услуги

Получаването на безвъзмездно финансиране е крайният резултат от процеса на подготовка, кандидатстване и реализиране на проекта, по време на който консултантите на M&S Projects са до своите клиенти от първия до последния му етап. По-конкретно, УСЛУГИТЕ, които осигуряваме на своите клиенти са.

1) Предоставяне на актуална информация относно програмите, които финансират дейността на фирмите от различни сфери на икономиката и сроковете за кандидатстване по тях.  Информацията е достъпна напълно безплатно на сайта на компанията и е представена по начин, по който бързо и лесно всеки ще се ориентира в иначе сложната тема европейско финансиране.

2) Следене за конкретни програми, към които сте заявили интерес.  Ние ще Ви изпратим на посочен от вас имейл адрес текуща актуална информация в зависимост от Вашите нужди. Услугата е безплатна и може да се възползвате от нея като направите своя АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ.

3) Предоставяне на индивидуална консултация относно възможностите за финансиране на бизнеса на клиента или конкретен негов проект, в това число анализираме потенциала на проекта да се пребори за финансиране, съобразно критериите за оценка по съответната програма.  Ние Ви предлагаме следните видове консултации:

3.1. Консултации по телефон

Консултациите по телефон са направени с една единствена цел – да можете да получите бързо адекватен отговор на Вашите въпроси.

Консултациите по телефон са безплатни, но имайте предвид, че има казуси, които са по-сложни и изискват повече информация за тяхното решение. Ако Вашият случай е такъв, най-подходящо би било да направим консултация на място, където нашите консултанти ще имат възможност да разгледат вашия казус и предоставени от Вас документ с оглед най-правилна преценка и съвет.

2. Консултации по email или чрез формата за запитване в сайта

3. Консултации на място

Независимо от това дали имате конкретна идея или просто имате спестявания, които обмисляте да инвестирате в ново начинание или търсите решения и възможности да финансирате развитието на своя бизнес, M&S Projects Ви предлага комплексни и високо професионални консултации от стартиране до функциониране и развитие на всяка категория бизнес.

Събирането на информация е важна стъпка при взимането на добро управленско решение. За нас ще е удоволствие да ни разкажете за Вашата идея, начинание или проект. Преди да заявите консултация е добре да знаете следните неща:

  • Добре е да сте подготвен и да сте наясно с Вашите намерения, за да може срещата ни да бъде ползотворна;
  • Наберете колкото се може повече информация предварително;
  • Отделете си поне 60 минути (толкова продължава и най-кратката ни среща) за да можем спокойно да дискутираме и дебатираме Вашите идеи;


M&S projects предоставя на своите клиенти комплексна услуга за разработка и управление на проекти. Услугата включва всички етапи съпътстващи процеса на кандидатстване по избраната финансираща програма, а именно:

1. Предварителна оценка на потенциала на фирмата-кандидат за получаване на безвъзмездно финансиране. На този етап се прави прогноза за броя на точките, които може да получи проектът на кандидата, съобразно публикуваните критерии за оценка по съответната програма. Този анализ помага да бъдат идентифицирани силните и слабите страни на фирмата-кандидат и нейния проект и при възможност да се предприемат мерки за преодоляването на негативите.

2. Разработка на необходимите за кандидатстване документи – Подготовка на Бизнес планове, Формуляри за кандидатстване, Бюджети, Предпроектни проучвания и други приложими документи, в зависимост от конкретната финансираща програма. В посочените документи проектната идея подробно се описва и се обосновава от гледна точна на нейната пазарна адекватност, икономическа жизнеспособност, социални и обществени ползи, които носи реализацията й. 

В обхвата на този етап се включва още изработването на проектно предложение съобразно изискванията на формуляра за кандидатстване (по избраната програма и приоритетна ос) и изготвяне на логическа рамка на проекта – формулиране на обща и специфична цели, залагане на очаквани резултати, планиране на проектни дейности и изготвяне на план за действие, избор на обективно проверими индикатори и източници за проверка, формулиране и обосновка съобразно методологията на процедурата;

Независимо от Вашите идеи, убеждения и желания, всяка процедура или мярка има заложени определени строги критерии и изкисвания. Допускането на грешки като неспазване на някое от изискванията, грешно попълнени декларации или некоректно попълнен бюджет, нежизненоспособен бизнес план или пропуски в информацията по проекта и/или индикаторите за оценка могат да бъдат фатални! Именно тава е нашата задача, да Ви помогнем и да изготвим пълна и качествена проектна документация.

Не пестете време и средства, ако искате да направите един добър проект. Несигурността дали проекта ще бъде одобрен не трябва да е причина за подаването на повърхностно и набързо подготвено проектно предложение. Ако искате да реализирате Вашите идеи и да получите безвъзмездни средства за това е необходим сериозен подход и достатъчно време за подготовка на качествено проектно предложение.

3. Консултиране, Проверка и Окомплектоване на всички приложими документи, които трябва да се представят на етап кандидатстване.

4. Консултации при поискана допълнителна информация и документация от страна на финансиращата институция в процеса на оценка на проекта.

5. Консултиране, проверка и окомплектоване на документите за подписване на договор, в случай че Вашето проектно предложение бъде одобрено.


Управлението на проектите по своята същност е прилагането на знания, умения, инструменти и техники върху проектните дейности, за да бъдат постигнати целите и изискванията към проекта.

Предвид на дългосрочната ни практика основно предизвикателство за клиентите, търсещи финансиране е спечелването на проекто предложение, докато на „Управлението на проекта" се гледа като даденост и нещо, което не изисква усилия и се подразбира от само себе си.

Управлението на проект е безспорно най-трудната стъпка от целия цикъл на подготовка, кандидатстване, одобрение и изпълнението на Вашият проект. От това как се управлява проекта, зависи дали ще получиш плащания спрямо заложените етапи. 

Затова е важно да се уточни какво се има предвид под успешно управление на проектните дейности. Реалните измерения при управлението включва много и комплексни показатели:

Времето в проекта
При подготовката на проекта се залагат времеви график за изпълнение на всяка една от разписаните дейности. Задължително е да се предвиди необходимото време за осъществяването на всяка една дейност, за да не се окаже тя неизпълнима. Слабо планиране, неправилно времево предвиждане относно тръжни процедури, доставки на машини, оборудване, инсталационни дейности и несъобразяване със сезонността могат да се окажат пагубни за изпълнението на проекта.

Цената в проекта
Обширно маркетингово проучване, ориентиране на заложените по отделните бюджетни пера активи, материали, консумативи съобразно реални пазарни цени. Валидност на оферираните покани минимум от шест месеца, с цел да не се осуети конкретна инициатива.

Качеството в проекта
Разработването на проектното предложение има пряка връзка с неговото качество. Веднъж заложени правилно качествените индикатори гарантират наличие на добавена стойност, което е задължително изискване за реално превеждане на веднъж спечеления грант. Да се избягват неадекватни или лошо използвани методи и индикатори, които отчитат напредъка по проекта

Човешките ресурси в проекта
За успешното управление на вече спечелените проекти е необходимо притежанието на комплексни компетенции: технически, поведенчески и контекстни и ситуативни компетенции. Човешкият фактор е най-важният при управлението на проекта и довеждането му до успешен завършек. Затова се изисква управленския екип да има доказан опит в сферата, за която се иска финансиране, което дава и повече точки при оценката на предложението. Важен е опита и на подизпълнителите, което спестява ненужна загуба на време и редица обърквания и е условие за качествено снабдяване на проекта според заложения вид дейност.

Комуникацията в проекта
Модерното понятие работа в екип е условие, без което е застрашено и изпълнението на дейностите. Един човек, колкото и голям капацитет да има не може да се справи сам с цялостната организация и координация на дейностите.

Риска в проекта
Риска в проекта се залага още при самото му разписване в SWOT анализа, където за слабите страни се предвиждат дейности за неутрализирането им, а заплахите се конкретизират, за да може при евентуалното им възникване да се ограничи отрицателното им въздействие, а ако рискът не може да бъде избегнат, приемливата стратегия е да бъде омекотен чрез стъпки, които ще сведат щетите, в случай че такива възникнат, до минимум. Методологията за контролирането се осъществява с техники като предвиждане на финансов, времеви или материален резерв.

Управлението на проекта започва със сформирането на екип в зависимост от мащаба той може да се състои от ръководител, координатор и/или счетоводител. Нашата роля като консултант е да ръководим и контролираме изпълнението на проекта. Вие като бенефициент по проекта трябва да осигурите лице, което текущо да изпраща информация на ръководителя за изпълнението на проекта, всички документи и текущо воденото счетоводство.

Функциите на така сформирания екип могат да включват:

* Подготовка на актуален план-график за дейностите относно проекта от момента на подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ до момента на получаване на Искане за окончателно плащане. Този план-график е индикативен и периодично ще бъде актуализиран.
* Текущо консултиране относно приложимите отчетни документи – вид, форма, задължителни реквизити и информация.

* Организиране на тръжна процедура и/или процедури за избор на доставчици;
* Наблюдение на процеса по изпълнение на проекта;
* Наблюдение за административно съответствие на проекта;
* Подготовка на отчети и заявления за изплащане на финансовата помощ
* Оценка на етапните и окончателни доклади за изпълнение на проекта.
* Подготовка на Искане за плащане – авансово, междинно/и и окончателно.
* Подготовка на Технически и Финансови отчети, Опис на разходооправдателните документи и други документи по типов образец на договарящия орган.
* Изготвяне на Искане за изменение или промяна на договора за БФП, консултиране за необходимите приложими документи и окомплектоването им.
* Съдействие за осъществяване на комуникацията с Договарящия орган.


Нашият опит и експертна компетенция ни дава възможност да Ви окажем професионално съдействие през тези етапи. Нещо повече – в процеса на работа разработваме специално за нашите клиенти стратегия за финансова оптимизация на инвестиционния проект, намаляването на разходите, цената на кредита и оптимизиране на процеса на възвращаемост.

Една основна част от ключови фактора за реализацията на един успешен успешен проект се състоят във въвличане на целия екип и персонала, подкрепа от мениджмънта, качествено планиране и реалистични очаквания, управленски екип с високи компетенции, ясна визия и достижими цели, систематизирана методология, регулярно следене на прогреса и поддържана отчетност и документация.

Цената на услугата се определя като процент от инвестицията по проекта и се фиксира след запознаване с проектната идея и инвестиционните намерения на клиента. Базова оферта може да получите като изпратите запитване до нашия имейл адрес, в което накратко да опишете проекта и инвестициите, за които ще кандидатствате.


Меню

Проекти в развитие

Проект № BG05M9OP001-1.023-0136-C01 “Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество”

Обща стойност 191 072.64лева, от които 162 411.75 лв. европейско и 28 660.89 лв. национално съфинансиране.

Електронен бюлетин

Във Фейсбук

© 2022 M&S Projects Всички права запазени. Уеб дизайн и оптимизация от Webdesign1.net

Меню