• +359 887 807 318
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Управление на проекта

Управлението на проектите по своята същност е прилагането на знания, умения, инструменти и техники върху проектните дейности, за да бъдат постигнати целите и изискванията към проекта.

Предвид на дългосрочната ни практика основно предизвикателство за клиентите, търсещи финансиране е спечелването на проекто предложение, докато на „Управлението на проекта" се гледа като даденост и нещо, което не изисква усилия и се подразбира от само себе си.

Управлението на проект е безспорно най-трудната стъпка от целия цикъл на подготовка, кандидатстване, одобрение и изпълнението на Вашият проект. От това как се управлява проекта, зависи дали ще получиш плащания спрямо заложените етапи. 

Затова е важно да се уточни какво се има предвид под успешно управление на проектните дейности. Реалните измерения при управлението включва много и комплексни показатели:

Времето в проекта
При подготовката на проекта се залагат времеви график за изпълнение на всяка една от разписаните дейности. Задължително е да се предвиди необходимото време за осъществяването на всяка една дейност, за да не се окаже тя неизпълнима. Слабо планиране, неправилно времево предвиждане относно тръжни процедури, доставки на машини, оборудване, инсталационни дейности и несъобразяване със сезонността могат да се окажат пагубни за изпълнението на проекта.

Цената в проекта
Обширно маркетингово проучване, ориентиране на заложените по отделните бюджетни пера активи, материали, консумативи съобразно реални пазарни цени. Валидност на оферираните покани минимум от шест месеца, с цел да не се осуети конкретна инициатива.

Качеството в проекта
Разработването на проектното предложение има пряка връзка с неговото качество. Веднъж заложени правилно качествените индикатори гарантират наличие на добавена стойност, което е задължително изискване за реално превеждане на веднъж спечеления грант. Да се избягват неадекватни или лошо използвани методи и индикатори, които отчитат напредъка по проекта

Човешките ресурси в проекта
За успешното управление на вече спечелените проекти е необходимо притежанието на комплексни компетенции: технически, поведенчески и контекстни и ситуативни компетенции. Човешкият фактор е най-важният при управлението на проекта и довеждането му до успешен завършек. Затова се изисква управленския екип да има доказан опит в сферата, за която се иска финансиране, което дава и повече точки при оценката на предложението. Важен е опита и на подизпълнителите, което спестява ненужна загуба на време и редица обърквания и е условие за качествено снабдяване на проекта според заложения вид дейност.

Комуникацията в проекта
Модерното понятие работа в екип е условие, без което е застрашено и изпълнението на дейностите. Един човек, колкото и голям капацитет да има не може да се справи сам с цялостната организация и координация на дейностите.

Риска в проекта
Риска в проекта се залага още при самото му разписване в SWOT анализа, където за слабите страни се предвиждат дейности за неутрализирането им, а заплахите се конкретизират, за да може при евентуалното им възникване да се ограничи отрицателното им въздействие, а ако рискът не може да бъде избегнат, приемливата стратегия е да бъде омекотен чрез стъпки, които ще сведат щетите, в случай че такива възникнат, до минимум. Методологията за контролирането се осъществява с техники като предвиждане на финансов, времеви или материален резерв.

Управлението на проекта започва със сформирането на екип в зависимост от мащаба той може да се състои от ръководител, координатор и/или счетоводител. Нашата роля като консултант е да ръководим и контролираме изпълнението на проекта. Вие като бенефициент по проекта трябва да осигурите лице, което текущо да изпраща информация на ръководителя за изпълнението на проекта, всички документи и текущо воденото счетоводство.

Функциите на така сформирания екип могат да включват:

* Подготовка на актуален план-график за дейностите относно проекта от момента на подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ до момента на получаване на Искане за окончателно плащане. Този план-график е индикативен и периодично ще бъде актуализиран.
* Текущо консултиране относно приложимите отчетни документи – вид, форма, задължителни реквизити и информация.

* Организиране на тръжна процедура и/или процедури за избор на доставчици;
* Наблюдение на процеса по изпълнение на проекта;
* Наблюдение за административно съответствие на проекта;
* Подготовка на отчети и заявления за изплащане на финансовата помощ
* Оценка на етапните и окончателни доклади за изпълнение на проекта.
* Подготовка на Искане за плащане – авансово, междинно/и и окончателно.
* Подготовка на Технически и Финансови отчети, Опис на разходооправдателните документи и други документи по типов образец на договарящия орган.
* Изготвяне на Искане за изменение или промяна на договора за БФП, консултиране за необходимите приложими документи и окомплектоването им.
* Съдействие за осъществяване на комуникацията с Договарящия орган.


Нашият опит и експертна компетенция ни дава възможност да Ви окажем професионално съдействие през тези етапи. Нещо повече – в процеса на работа разработваме специално за нашите клиенти стратегия за финансова оптимизация на инвестиционния проект, намаляването на разходите, цената на кредита и оптимизиране на процеса на възвращаемост.

Една основна част от ключови фактора за реализацията на един успешен успешен проект се състоят във въвличане на целия екип и персонала, подкрепа от мениджмънта, качествено планиране и реалистични очаквания, управленски екип с високи компетенции, ясна визия и достижими цели, систематизирана методология, регулярно следене на прогреса и поддържана отчетност и документация.

Цената на услугата се определя като процент от инвестицията по проекта и се фиксира след запознаване с проектната идея и инвестиционните намерения на клиента. Базова оферта може да получите като изпратите запитване до нашия имейл адрес, в което накратко да опишете проекта и инвестициите, за които ще кандидатствате.Меню

Проекти в развитие

Проект № BG05M9OP001-1.023-0136-C01 “Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество”

Обща стойност 191 072.64лева, от които 162 411.75 лв. европейско и 28 660.89 лв. национално съфинансиране.

Електронен бюлетин

Във Фейсбук

© 2022 M&S Projects Всички права запазени. Уеб дизайн и оптимизация от Webdesign1.net

Меню