• +359 887 807 318
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебна програма

Програмата за обучение е разработена от опитни и висококвалифицирани специалисти с богат практически опит. Същата включва базисни теоретични и практически познания, които трябва да притежава всеки бъдещ предприемач в т.ч познания по икономика, мениджмънт, маркетинг, право, застраховане, финанси, счетоводство, опазване на околната среда и други.

Всяка от темите дава ключови познания в областта като същите ще бъдат представени с много примери, ролеви игри и информационни материали, които да останат в помощ на младите предприемачи. Цялото обучение ще премине като групите на обучение ще се разделят на два екипа. Всеки от екипите ще трябва на база предоставените лекционни (теоретични знания) да изпълнява практически задачи, като в края на обучението ще бъдат разработени два пълни примерни проекта за собствен бизнес, ще бъдат изготвяни различни документи в т.ч. договори, бизнес планове и счетоводни документи. 

Обученията са с продължителност 40 учебни часа и ще се извършват по следната програма на обучение:

Модул 1 Вие като предприемач

1.1 Същност на малкия бизнес. Икономически характеристики на фирмата - 1 ч.

1.2 Изграждане на организационно - мениджърска стратегия. Видове стратегии - 1 ч.

1.3 Стратегически, тактически и операционни задачи и цели на фирмата. Мисия на фирмата - 1 ч.

Модул 2 Бизнес план, бизнес идея, маркетингов план

2.1 Разработване на бизнес идея - Дефиниране на цел, обхват и очаквани резултати - 2 ч.

2.2 Същност на бизнес плана. Елементи. - 1 ч.

2.3 Маркетингов план - Определяне на маркенинг стратегия, PEST анализ, SWOT анализ - 2 ч.

2.4 Маркетингов микс или „четирите “P”: продуктов портфейл (Product)– какво точно ще предлагаш; ценова политика (Price) – как ще ценообразуваш, какви отстъпки ще предоставяш (кога и на кого) и т.н.; канали за дистрибуция (Place) – как твоите продукти ще стигат до клиентите ( с наша помощ и електронен магазин); комуникация с пазара (Promotion) – реклама, ПР, събития, директен маркетинг и т.н. - 4 ч.

Модул 3 Форми на търговска дейност

3.1 Форми на търговска дейност съгласно Търговския закон (ЕТ, ООД, АД, КД, СД и други) - Основни характеристики, материална отговорност, официални представляващи, специфики. - 2 ч.

3.2 Други форми на търговска дейност (ДЗЗД, Кооперация, НПО и други) - 1 ч.

Модул 4 Персонал, правни отговорности и застраховка

4.1 Формулиране на критерии за подбор. Селектиране на кандидати. Провеждане на интервю. Специфики при избора на правилния кандидат - 2 ч.

4.2 Трудов договор – правна отговорност. Права и задължения на работодателя и работника. Възможности за прекратяване на трудови правоотношения - 2 ч.

4.3 Задължителна документация при назначаване и поддържане на служители - 1 ч.

4.4 Създаване на екип. Управление на конфликтите - 1 ч.

4.5 Застраховки – Видове застраховки, Застрахователна сума, Застрахователна премия, Застрахователни рискове и други. - 2 ч.

Модул 5 Финансово планиране

5.1 Планиране на приходите в т.ч. прогнозни продажби - 1 ч.

5.2 Планиране на разходите в т.ч инвестиционни разходи, оперативни разходи, преки и непреки разходи - 1 ч.

5.3 Изчисляване на себестойност - 2 ч.

5.4 Контрол при изпълнението на финансовия план и текуща актуализация - 1 ч.

Модул 6 Капитал и видове източници

6.1 Дефиниция за капитал. Видове капитал - според източника (собствен и привлечен), според целите (инвестиционен, оборотен и др.) - 1 ч.

6.2 Видове привлечен капитал (дългосрочни банкови кредити, облигационни заеми, финансов лизинг) - 1 ч.

6.3 Фактори при избор на привлечени средсва - Цена на финансирането и степен на финансов риск на съответния източник за дългосрочно финансиране - 1 ч.

Модул 7 Стартиране на бизнеса

7.1 Създаване на фирма. Фази на развитие на фирмата - 1 ч.

7.2 Постигане на конкурентоспособност на пазара. Бизнес етика - 1 ч. 7.3 Екологични рискове и екологична безопасност в бизнеса - 1 ч.

Модул 8 Финансиране чрез Структурните фондове на ЕС, национални програми и други донорски програми

8.1 Канали за информация за текущо отворени програми - 1 ч.

8.2 Как да четем документите по текущо отворени програми - ключова информация, с която трябва да се запознаем преди да решим да кандидатстваме - 1 ч.

8.3 Стъпки за подготовка на проектно предложение - 1 ч.

Модул 9 Фирмено счетоводство

9.1 Основни документи (договор, фактура, приемо-предавателен протокол, стокова разписка, платежно нареждане) - Задължителни реквизити - 1 ч.

9.2 Счетоводни отчети - как да четем правилно счетоводните отчети - 1 ч. 9.3 Организация на документооборота - 1 ч.


Меню

Проекти в развитие

Проект № BG05M9OP001-1.023-0136-C01 “Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество”

Обща стойност 191 072.64лева, от които 162 411.75 лв. европейско и 28 660.89 лв. национално съфинансиране.

Електронен бюлетин

Във Фейсбук

© 2022 M&S Projects Всички права запазени. Уеб дизайн и оптимизация от Webdesign1.net

Меню